EFS, PO KL

Karty podstawowe

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych Wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Priorytety EFS realizowane są w ramach pięciu obszarów wsparcia, które określają zakres działań mogących otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmują one:

 1. Aktywną politykę rynku pracy;

 • przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu,

 • przeciwdziałanie zjawisku długotrwałego bezrobocia zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, ułatwianie ponownej integracji długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy,

 • wspieranie integracji zawodowej ludzi młodych oraz osób powracających na rynek pracy po okresie nieobecności na nim.

 1. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego;

 • ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy,

 • utrzymanie zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego( dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową nie potrafią samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy, nie potrafią rozwiązać osobistych, społecznych i zawodowych problemów korzystając długotrwale w sposób bierny ze świadczeń pomocy społecznej).

 1. Kształcenie ustawiczne;

 • ułatwienie i polepszenie dostępu do rynku pracy oraz integrację z rynkiem pracy,

 • podwyższenie i utrzymanie potencjału zatrudnieniowego osób,

 • promowanie mobilności zawodowej, poprzez zwiększanie dostępu do szkoleń zawodowych, edukacji oraz doradztwa.

 1. Doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiębiorczości;

 • promocja wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej,

 • popieranie innowacyjności i potencjału adaptacyjnego w zakresie organizacji pracy,

 • rozwijanie przedsiębiorczości oraz warunków sprzyjających tworzeniu miejsc pracy i podwyższaniu kwalifikacji,

 • rozwój potencjału ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.

 1. Zwiększanie dostępu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy;

 • włącznie z możliwością rozwijania kariery zawodowej,

 • zwiększenie dostępu kobiet do nowych miejsc pracy,

 • pomoc w uruchamianiu działalności gospodarczej,

 • działania zakładające zmniejszenie dysproporcji których podstawą jest dyskryminacja ze względu na płeć zarówno w ramach pionowych, jak i poziomych struktur rynku pracy.

 Działania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nastawione są przede wszystkim na:

 • Wspieranie osób: edukacja i szkolenia zawodowe; pomoc w zatrudnieniu; wyższa edukacja, rozwój nauk i badań nad zagadnieniami objętymi przez EFS; tworzenie miejsc pracy.

 • Wspieranie struktur i systemów: poprawa systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług zatrudnienia; integrowanie systemu edukacji ze światem pracy; tworzenie systemów przewidywania potrzeb w zakresie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy.

 • Zapewnienie dodatkowych środków i podwyższenie świadomości społecznej: zapewnienie świadczeń dodatkowych dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby; rozwój dodatkowych umiejętności; podwyższanie świadomości społecznej; rozpowszechnianie niezbędnych informacji o rynku pracy.

 Ponadto, w ramach EFS wspierane są kwestie horyzontalne (wspólne dla całego obszaru Unii i jej poszczególnych członków) dotyczące rozwoju lokalnego, równości szans, rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz zrównoważonego rozwoju.

 Podejmowane działania z zakresu rozwoju lokalnego mają przyczynić się, między innymi, do wzmocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakości życia społeczności oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i władz lokalnych w rozwój społeczno-gospodarczy regionu poprzez realizację działań opartych na zasadzie partnerstwa.

 Kwestia równości szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działań. Odnosi się ona w szczególności do promowania równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, do wyrównywania szans edukacyjnych i szans na rynku pracy osób narażonych na wykluczenie społeczne, osób zamieszkałych na terenach wiejskich

i zaniedbanych oraz osób niepełnosprawnych.

 Rozwój społeczeństwa in formacyjnego oznacza działania skierowane na podwyższenie poziomu technologicznego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwyższanie poziomu wykształcenia społeczeństwa.

 Zrównoważony rozwój oznacza rozwój społeczno-gospodarczy z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Cztery podstawowe zasady EFS:

 • Zasada koncentracji – wykorzystanie funduszy musi się koncentrować na ograniczonych, precyzyjnie określonych celach.

 • Zasada programowania – wszelkie działania muszą być oparte na wieloletnich, strategicznych programach rozwoju. Fundusze nie wspierają bezpośrednio konkretnych wskazanych projektów, lecz projekty ujęte w ramy długofalowych strategii. Programowanie i realizacja działań funduszy strukturalnych odbywa się w okresach siedmioletnich.

 • Zasada partnerstwa – realizacja projektów i ich monitorowanie obywa się przy ścisłej współpracy Komisji wraz z krajowymi, regionalnymi i lokalnymi władzami oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

 • Zasada dodatkowości – środki funduszu mają uzupełniać środki przeznaczone na ten cel przez kraje członkowskie, a więc nie mogą zastępować w całości środków państwowych.

 więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę: www.efs.gov.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (PO KL) stanowi jeden z elementów systemu realizacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, w ramach którego dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), możliwa będzie realizacja przedsięwzięć służących wzrostowi zatrudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy. Wsparciem są objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz promocja zdrowia.

 Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego zostaną przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucja Zarządzająca deleguje zarządzanie poszczególnymi priorytetami do Instytucji Pośredniczących (IP), które za realizację tych zadań bezpośrednio odpowiadają przed Instytucją Zarządzającą PO KL.

W ramach projektu Instytucją Pośredniczącą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PRIORYTETY REALIZOWANE CENTRALNIE

 • Zatrudnienie i integracja społeczna

 • Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprawa stanu zdrowia osób pracujących

 • Wysoka jakość systemu oświaty

 • Szkolnictwo wyższe i nauka

 • Dobre rządzenie

PRIORYTETY REALIZOWANE REGIONALNIE

 • Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 • Promocja integracji społecznej

 • Regionalne kadry gospodarki

 • Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • Pomoc techniczna

 Priorytet: VII - PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Działanie: 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Poddziałanie: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 Ogólne informacje:

Jest to Poddziałanie o charakterze konkursowym, w związku z tym o dofinansowanie swoich projektów będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty, które mają pomysł na projekty dotyczące poprawy dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zrealizowane zostaną działania zmierzające do kształcenia umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, wspierania samodzielności oraz zdobywania i aktualizowania kwalifikacji zawodowych. W ramach tego Poddziałania przewiduje się realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz do podmiotów wspierających te osoby.

dofinansowanie mogą starać się wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Przeznaczenie:

W ramach tego Poddziałania realizowane mogą być następujące typy projektów dotyczące osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym:

 • centrów integracji społecznej,

 • klubów integracji społecznej,

 • zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;

 • działania prowadzące do poszukiwania i testowania długookresowych źródeł finansowania utworzonych aktywnych form integracji społecznej, wymienionych w typie operacji nr 1;

 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;

 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;

 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;

 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);

 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;

 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;

 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;

 więcej informacji można uzyskać wchodząc na stronę: www.funduszeeuropejskie.gov.pl