Informacje podstawowe:

Karty podstawowe

Zasady rekrutacji:

1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i trwa do momentu pozytywnego zakwalifikowania do udziału w projekcie 100 osób z Grupy Docelowej projektu. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

2. W projekcie może wziąć udział każdy kto spełni formalne kryteria udziału w projekcie,

Do udziału w projekcie zostaną zaproszone osoby, które pozytywnie pokonały wszystkie etapy rekrutacji:

  • spełniły formalne kryteria udziału w projekcie,
  • spełniły merytoryczne kryteria udziału w projekcie,
  • uzyskały największą ilość punktów za kryteria strategiczne,
  • zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie przez komisję rekrutacyjną.

 

 Grupa Docelowa Projektu:

 Projekt skierowany jest do:

1. 100 osób, w tym: 50 osób w wieku 50+ (25 Kobiet), 50 osób w wieku 15-25 lat (25 Kobiet), 30 osób niepełnosprawnych (15 Kobiet),

2. Osób zamieszkujących następujące gminy w woj. mazowieckim: 

  • Powiat płocki, gminy: Bielsk, Gąbin, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Nowy Duninów, Słubice, Słupno, Staroźreby, Wyszogród,
  • Powiat gostyniński, gminy: Miasto Gostynin, Gostynin, Pacyna,
  • Powiat sokołowski, gminy: Sokołów Podlaski – Miasto, Sokołów Podlaski,

3. Osób korzystających ze świadczeń instytucji pomocy społecznej z innych powodów niż bezrobocie,

4. 50 osób bezrobotnych, w tym 25 kobiet,

Osoba bezrobotna – definicja:

Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny to osoba niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:

  • ukończyła 18 lat,
  • nie ukończyła 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna,
  • nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.2)), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik
  • w gospodarstwie rolnym o powierzchni uŜytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
  • nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego
  • przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie,
  • nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
  • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
  • nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
  • nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
  • nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
  • nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

5. 50 osób nieaktywnych zawodowo, w tym 25 kobiet,

Osoba nieaktywna zawodowo – definicja

Osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni, w tym ucząca się lub kształcąca w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego (uczniowie i studenci).

 

Kryteria rekrutacyjne:

1. Formalne:

  • Akceptacja postanowień Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie wyrażona decyzją o złożoniu dokumentów aplikacyjnych,
  • Złożenie kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych w określonym terminie - decyduje również data wpływu dokumentów.

2. Merytoryczne:

  • Pozytywna opinia doradcy zawodowego odpowiedzialnego za etap rekrutacji uczestników projektu, diagnozującego predyspozycje kandydata do wykonywania TELEPRACY oraz poziom motywacji do udziału w projekcie i zdobycia nowych kompetencji.

Puktacja:

   • Motywacja: mała 0pkt. średnia 1pkt, duża 3pkt,
   • Predyspozycje: niskie 0pkt, średnie 1pkt, duże 3pkt. 

3. Strategiczne:

  • Przynależność do grupy osób w wieku 15-25 lat opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – 4 pkt,
  • Duże predyspozycje do uczestnictwa w projekcie ocenione w kryterium merytorycznym na 6 pkt - 3 pkt,
  • Długotrwałe bezrobocie (powyżej 12 m-cy) - 2pkt,
  • Zamieszkanie na obszarach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko wiejskie poza granicami miast)  - 1pkt,
  • Punkty za kryteria strategicznie podlegają sumowaniu.

Kryteria formalne i strategiczne będą weryfikowane na podstawie danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym wraz z załącznikami, natomiast kryteria merytoryczne będą weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym.

Do uczestnictwa w Projekcie kwalifikowane będą osoby z najwyższą łączną liczbą punktów za kryteria merytoryczne i strategiczne, pod warunkiem, że uzyskają minimum 10 pkt w kryterium merytorycznym (5 pkt za motywację i 5 za predyspozycje).

Kwalifikacja Uczestników będzie dokonywana z zachowaniem wskaźników:

  • liczba kobiet i mężczyzn założona w Projekcie – 50 kobiet i 50 mężczyzn;
  • liczba osób niepełnosprawnych: 30 w tym 15 kobiet
  • liczba osób nieaktywnych zawodowo 50, w tym 25 kobiet
  • liczba osób bezrobotynych 50, w tym 25 kobiet

W przypadku, gdy taką samą, łączną, liczbę punktów uzyska dwóch lub więcej Kandydatów, o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Etapy rekrutacji:

1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego

Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie wszystkich części formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do Biura Projektu lub złożenie na ręce Specjalisty ds. Rekrutacji.

Dokumenty zgłoszeniowe udostępnione są w Biurze Projektu, dystrybuowane podczas spotkań rekrutacyjnych oraz w zakładce "Dokumenty Aplikacyjne" na stronie www.telepraca.bosko.pl 

2. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

Nadesłane formularze zgłoszeniowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych powyżej.

3. Ocena kryteriów merytorycznych i strategicznych: 

  • Ocena kryteriów merytorycznych kwalifikacji Uczestników do Projektu zostanie dokona przez doradcę zawodowego odpowiedzialnego za etap rekrutacji uczestników projektu,
  • Ocena kryteriów strategicznych zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną.

 Zasady oceny i kwalifikacji Kandydatów szczegółowo opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dostępnym w zakładce "Dokumentacja Aplikacyjna”.

4. Ogłoszenie wyników

 Po zakończeniu procesu Rekrutacji, każda osoba składająca dokumentację aplikacyjna zostanie powiadomiona e-mailem lub listownie o zakwalifikowaniu bądź nie do  udziału w projekcie lub o wpisie na listę rezerwową.

 Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o:

  • Terminach na złożenie podpisanych dokumentów aplikacyjnych: Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa (wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Dokumentacja Aplikacyjna"),
  • Terminach planowanych zajęć doradczych i szkoleniowych (Harmonogram Zajęć dostępny w zakładce „Kursy”).