Kryteria rekrutacyjne:

Karty podstawowe

1. Formalne:

 • Akceptacja postanowień Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie wyrażona decyzją o złożoniu dokumentów aplikacyjnych,
 • Złożenie kompletu wymaganych i poprawnie wypełnionych dokumentów aplikacyjnych w określonym terminie - decyduje również data wpływu dokumentów.

2. Merytoryczne:

 • Pozytywna opinia doradcy zawodowego odpowiedzialnego za etap rekrutacji uczestników projektu, diagnozującego predyspozycje kandydata do wykonywania TELEPRACY oraz poziom motywacji do udziału w projekcie i zdobycia nowych kompetencji.

Puktacja:

 • Motywacja: mała 0pkt. średnia 1pkt, duża 3pkt,
 • Predyspozycje: niskie 0pkt, średnie 1pkt, duże 3pkt. 

3. Strategiczne:

 • Przynależność do grupy osób w wieku 15-25 lat opuszczających Placówki Opiekuńczo Wychowawcze – 4 pkt,
 • Duże predyspozycje do uczestnictwa w projekcie ocenione w kryterium merytorycznym na 6 pkt - 3 pkt,
 • Długotrwałe bezrobocie (powyżej 12 m-cy) - 2pkt,
 • Zamieszkanie na obszarach wiejskich (gminy wiejskie i miejsko wiejskie poza granicami miast)  - 1pkt,
 • Punkty za kryteria strategicznie podlegają sumowaniu.

Kryteria formalne i strategiczne będą weryfikowane na podstawie danych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym wraz z załącznikami, natomiast kryteria merytoryczne będą weryfikowane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym.

Do uczestnictwa w Projekcie kwalifikowane będą osoby z najwyższą łączną liczbą punktów za kryteria merytoryczne i strategiczne, pod warunkiem, że uzyskają minimum 10 pkt w kryterium merytorycznym (5 pkt za motywację i 5 za predyspozycje).

Kwalifikacja Uczestników będzie dokonywana z zachowaniem wskaźników:

 • liczba kobiet i mężczyzn założona w Projekcie – 50 kobiet i 50 mężczyzn;
 • liczba osób niepełnosprawnych: 30 w tym 15 kobiet;
 • liczba osób nieaktywnych zawodowo 50, w tym 25 kobiet;
 • liczba osób bezrobotynych 50, w tym 25 kobiet.

W przypadku, gdy taką samą, łączną, liczbę punktów uzyska dwóch lub więcej Kandydatów, o zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.