Etapy rekrutacji:

Karty podstawowe

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny:

1. Zapoznać sie z aktualną dokumentacją rekrutacyjną projektu

2. Wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

3. Przesłać Formularz Zgłoszeniowy mailem na adres: a.gierowska@asm-poland.com.pl i upewnić sie czy dotarł tel. 24 355 77 58

4. Oczekiwać (kilka dni) na kontakt ze strony doradcy zawodowego w celu umówienia się na spotkanie rekrutacyjne

5. Oczekiwać (kilka dni) na informację o wpisie na listę uczestników danego kursu bądź listę rezerwową.

6. Dostarczyć podpisaną umowę szkoleniową wraz ze wszystkim załącznikami

7. Rozpocząć udział w projekcie zgodnie z harmonogramem konkretnego kursu

ETAPY REKRUTACJI:

1. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego

  • Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie wszystkich części formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go pocztą lub dostarczenie osobiście do Biura Projektu lub złożenie na ręce Specjalisty ds. Rekrutacji.
  • Dokumenty zgłoszeniowe udostępnione są w Biurze Projektu, dystrybuowane podczas spotkań rekrutacyjnych oraz w zakładce "Dokumenty".

2. Ocena formalna formularzy zgłoszeniowych

  • Nadesłane formularze zgłoszeniowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem spełniania kryteriów formalnych, wskazanych powyżej.

3. Ocena kryteriów merytorycznych i strategicznych

  • Ocena kryteriów merytorycznych kwalifikacji Uczestników do Projektu zostanie dokona przez doradcę zawodowego odpowiedzialnego za etap rekrutacji uczestników projektu,
  • Ocena kryteriów strategicznych zostanie przeprowadzona na podstawie zgromadzonej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną,
  • Zasady oceny i kwalifikacji Kandydatów szczegółowo opisano w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, dostępnym w zakładce "Dokumenty”.

4. Ogłoszenie wyników

  • Po zakończeniu procesu Rekrutacji, każda osoba składająca dokumentację aplikacyjna zostanie powiadomiona e-mailem lub listownie o zakwalifikowaniu bądź nie do udziału w projekcie lub o wpisie na listę rezerwową.

5. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione o:

  • Terminach na złożenie podpisanych dokumentów aplikacyjnych: Deklaracji Uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy Uczestnictwa (wzory dokumentów znajdują się w zakładce "Dokumenty"),
  • Terminach planowanych zajęć doradczych i szkoleniowych (Program Zajęć dostępny w zakładce „Kursy”).

Wypełnione formularze złgoszeniowe proszę kierować najpiew drogą elektroniczną 
do Pani Anety Gierowskiej
 na adres e-mail:  a.gierowska@asm-poland.com.pl  

Następnie skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia spotkania rekrutacyjnego z doradcą zawodowym.

Na spotkanie z doradcą zawodowym proszę zabrać wydrukowany i podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego.