Oferta

Karty podstawowe

 

1. DORADZTWO ZAWODOWE,

  • Rekrutacja uczestników projektu; Liczba godzin: 10 na grupę,
  • Test predyspozycji zawodowych; Liczba godzin: 2 na osobę,
  • Indywidualne Plany Działania, Liczba godzin: 3 na osobę,
  • Przygotowanie do aktywnego poruszania się na rynku pracy, Liczba godzin: 5 na osobę,

2. SZKOLENIA INTERPERSONALNE,

Trening Umiejętności Interpersonalnych; 

Liczba godzin: 30 na kurs, w tym 12 e-learning,

Zagadnienia:

 • poznanie zasad konstruktywnej komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej),
 • trening aktywnego słuchania,
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • trening asertywności,
 • wyrażanie emocji, których jestem świadomy i którymi kieruje,
 • zasady funkcjonowania w grupie społecznej,
 • zasady autoprezentacji.

Szkolenia Kompetencyjne; 

Liczba godzin: 40 na kurs, w tym 10 e-learning. 

Zagadnienia:

 • pobudzanie motywacji do działania, podejmowania ryzyka wprowadzanych zmian w życiu,
 • podnoszenie samooceny, uwypuklanie mocnych stron osobowości i kompetencji,
 • reinterpretacja roli zawodowej oraz posiadanych predyspozycji,
 • analiza błędów popełnianych w trakcie poszukiwania pracy,
 • planowanie i systematyczność w podnoszeniu kompetencji i poszukiwaniu pracy,
 • zasady przygotowania własnych dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego),
 • aktywne metody poszukiwania pracy,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

3. SZKOLENIA ZAWODOWE

 Liczba godzin: 80 na kurs, w tym 20 e-learning,

Zagadnienia:

 • Realizacja badań społecznych i ekonomicznych metodą CATI; Liczba godzin: 11 na grupę w tym 3 e-learning,
 • Realizacja badań społecznych i ekonomicznych metodą CAWI; Liczba godzin: 9 na grupę w tym 3 e-learning,
 • Realizacja badań społecznych i ekonomicznych metodą Mystery Shopper; Liczba godzin: 11 na grupę w tym 3 e-learning,
 • Realizacja badań społecznych i ekonomicznych metodą IDI; Liczba godzin: 9 na grupę w tym 3 e-learning,
 • Realizacja badań społecznych i ekonomicznych metodą FGI; Liczba godzin: 11 na grupę w tym 3 e-learning,
 • Opracowanie transkrypcji z badań jakościowych (IDI, FGI); Liczba godzin: 9 na grupę, w tym 3 e-learning,
 • Kurs Telemarketingu; Liczba godzin: 20 na grupę w tym 2 e-learning,

Zajęcia będą realizowane metodą Blended Learning (zajęcia stacjonarne + e-learning), co ułatwi udział w projekcie osobom niepełnosprawnym, oraz będzie elementem wdrożeniowym do telepracy.

 • Stypendium szkoleniowe: 6 zł za godzinę 648 zł za cały cykl zajęć szkoleniowych.
 • Zwrot kosztu dojazdów na szkolenia do 40 zł za dzień szkoleniowych 720 zł za cykl szkoleniowy (18 dni szkoleniowych),

4. POŚREDNICTWO PRACY

Dla wszystkich uczestników projektu, którzy przejdą całą ścieżkę edukacyjną zaplanowaną w projekcie zostaną przygotowane odpowiednio dobrane przez Pośrednika Pracy oferty na wykonywanie Telepracy.

 • Pomoc Uczestnikom Projektu w zdobyciu staży oraz pracy; Liczba pozyskanych ofert pracy dla uczestników projektu wynosi: minimum 200, po 2 na osobę.

5. STAŻE ZAWODOWE 

Dla wszystkich uczestników projektu, którzy przejdą całą ścieżkę edukacyjną zaplanowaną w projekcie zostaną przygotowane odpowiednio dobrane przez Pośrednika Pracy staże zawodowe, pozwalające na wykorzystanie i doskonalenie zdobytych umiejętności w praktyce. 

 • Staż Uczestników Projektu odbędzie się na podstawie umowy stażowej zawartej przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. z Uczestnikami Projektu oraz z Pracodawcami, według programu określonego w umowie. Wzory umów zostaną zamieszczone przez Organizatora Projektu na stronie projektu internetowej www.telepraca.bosko.pl
 • Okres trwania stażu: 3 miesiące,
 • Wymiar czasu pracy podczas stażu: 132 godz. w miesiącu, nie więcej niż 8 godz. dziennie i 40 godz. tygodniowo,
 • Liczba osób skierowanych na staż: 100 tj. wszyscy Uczestnicy Projektu,
 • Miejsce odbywania stażu: w miejscu zamieszkania lub siedziba pracodawcy,
 • Na zakończenie stażu Uczestnicy otrzymają od Pracodawcy zaświadczenie o ukończeniu stażu oraz opinię o realizowanych zadaniach i uzyskanych podczas stażu umiejętnościach,
 • Wynagrodzenie za staż 1500,00 zł za miesiąc,
 • Zwrot kosztu dojazdów na staż do 200 zł za miesiąc,
 • Projektodawca pokrywa koszty badań lekarskich i ubezpieczenia.

6. ZATRUDNIENIE 

 • Uczestnicy projektu, którzy ukończyli udział w projekcie z pozytywnymi wynikami testów wiedzy i umiejętności oraz pozytywną opinią opiekuna stażu i doradcy zawodowego otrzymają propozycję zatrudnienia.
 • Minimalna liczba uczestników projektu zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie: 30, w tym 15 Kobiet.