Geneza projektu

Karty podstawowe

Polityka społeczna Unii Europejskiej skupia się na problemie wyrównania szans - zwłaszcza w odniesieniu do osób z grup defaworyzowanych, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktualnie do takich grup ze względu na sytuacje na rynku pracy można zaliczyć osoby w wieku do 25 roku życia oraz w te w wieku 50+, dla których wskaźniki bezrobocia dynamicznie wzrastają.

Czynniki zewnętrzne (sytuacja na rynku pracy) i wewnętrzne (sytuacja zdrowotna, rodzinna i wiek) powodują że w/w grupy społeczne są podwójnie defaworyzowane i wymagają bardziej kompleksowych interwencji niż pozostała część populacji.

Analiza wyników prowadzonych badań społecznych oraz literatury przedmiotu, pozwoliły wyodrębnić 3 kluczowe obszary problemowe w/w grup osób, które wymagają wsparcia, m. in:

  1. DEFICYTY EMOCJONALNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE
  2. DEFICYTY UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ NA RYNKU PRACY
  3. DEFICYTY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Rekomendacje z badań, sugestie współpracujących z ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, konsultacje z organizacjami wspierającymi w/w grupy osób w tym głównie Fundacją Nauki i Wychowania stały się inspiracją dla przedmiotowego projektu, który zakłada przygotowanie i wdrożenie kompleksowych interwencji w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej dedykowanej dla podopiecznych organizacji wspieranych przez Fundację Nauki i Wychowania