Działania

Karty podstawowe

1. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Pierwszym etapem pracy ze wszystkimi osobami wyłonionymi do udziału w projekcie będzie opracowanie we współpracy z psychologiem/doradcą zawodowym Indywidualnych Planów Działania oraz przeprowadzenie testów predyspozycji zawodowych, diagnozujących potencjał, możliwości i potrzeby uczestników projektu.

2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH

Program zajęć dedykowanych dla uczestników projektu rozpoczną zajęcia dotyczące zagadnień interpersonalnych i komunikacyjnych tj.:

 • poznanie zasad konstruktywnej komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej),
 • trening aktywnego słuchania,
 • sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • trening asertywności,
 • wyrażanie emocji, których jestem świadomy i którymi kieruje,
 • zasady funkcjonowania w grupie społecznej,
 • zasady autoprezentacji.

Zajęcia będą realizowane metodą Blended Learning (zajęcia stacjonarne + e-learning), co ułatwi udział w projekcie osobom niepełnosprawnym, oraz będzie elementem wdrożeniowym do telepracy.

3. SZKOLENIA KOMPETENCYJNE

Następnie ucz. pr. wezmą udział w szkoleniach kompetencyjnych przygotowujących do aktywnego poruszania się na rynku pracy zgodnie z programem:

 • pobudzanie motywacji do działania, podejmowania ryzyka wprowadzanych zmian w życiu,
 • podnoszenie samooceny, uwypuklanie mocnych stron osobowości i kompetencji,
 • reinterpretacja roli zawodowej oraz posiadanych predyspozycji,
 • analiza błędów popełnianych w trakcie poszukiwania pracy,
 • planowanie i systematyczność w podnoszeniu kompetencji i poszukiwaniu pracy,
 • zasady przygotowania własnych dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego),
 • aktywne metody poszukiwania pracy,
 • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

4. DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY

W kolejnym etapie partycypacji w pr., uczestnicy skorzystają z indywidualnego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy, których celem będzie przygotowanie poszczególnych osób do spotkania z potencjalnym pracodawcą i podjęciem stażu.

5. SZKOLENIA ZAWODOWE

Po zajęciach z tzw. kompetencji miękkich uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do wykonywania telepracy w charakterze telemarketera, transkrybenta oraz ankietera/moderatora badań ilościowych i jakościowych, obejmujące następujące kursy i szkolenia:

 • kurs praktyczny realizacji badań techniką CATI,
 • kurs praktyczny realizacji badań techniką CAPI,
 • kurs praktyczny realizacji badań techniką FGI,
 • kurs praktyczny realizacji badań techniką IDI,
 • kurs praktyczny realizacji badań techniką Mystery Shopper,
 • kurs praktyczny opracowania transkrypcji z badań jakościowych,
 • kurs telemarketera profesjonalnej telefonicznej obsługi klienta.

6. STAŻE ZAWODOWE

Dla wszystkich uczestników projektu, którzy przejdą całą ścieżkę edukacyjną zaplanowaną w projekcie zostaną zorganizowane staże zawodowe, pozwalające na wykorzystanie i doskonalenie zdobytych umiejętności w praktyce.