Geneza projektu

Polityka społeczna Unii Europejskiej skupia się na problemie wyrównania szans - zwłaszcza w odniesieniu do osób z grup defaworyzowanych, czyli zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktualnie do takich grup ze względu na sytuacje na rynku pracy można zaliczyć osoby w wieku do 25 roku życia oraz w te w wieku 50+, dla których wskaźniki bezrobocia dynamicznie wzrastają.

Czynniki zewnętrzne (sytuacja na rynku pracy) i wewnętrzne (sytuacja zdrowotna, rodzinna i wiek) powodują że w/w grupy społeczne są podwójnie defaworyzowane i wymagają bardziej kompleksowych interwencji niż pozostała część populacji.

Analiza wyników prowadzonych badań społecznych oraz literatury przedmiotu, pozwoliły wyodrębnić 3 kluczowe obszary problemowe w/w grup osób, które wymagają wsparcia, m. in:

  1. DEFICYTY EMOCJONALNE, PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE
  2. DEFICYTY UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ NA RYNKU PRACY
  3. DEFICYTY KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Cel projektu

 

Głównym celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej 100 uczestników projektu przez opracowanie i wdrożenie kompleksowego wsparcia psychologicznego, edukacyjnego, doradczego i zawodowego przygotowującego do wykonywania Telepracy.

 

Grupa docelowa

Grupę Docelową projektu jest 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących w woj. mazowieckim na terenie wybranych gmin w powiecie płockim i gostynińskim oraz sokołowskim, w tym 75 kobiet, 20 osób niepełnosprawnych,  88 osób w wieku do 25 lat, 12 osób w wieku 50+, korzystających ze świadczeń instytucji pomocy społecznej z innych powodów niż bezrobocie.

Działania

1. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH
3. SZKOLENIA KOMPETENCYJNE
4. DORADZTWO ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY
5. SZKOLENIA ZAWODOWE
6. STAŻE ZAWODOWE

Strony